Trung tâm xử lý NetworX 4/6/8

Trung tâm báo cháy NetworX 4/6:

Gồm cả bàn phím, dành cho chủ nhân hệ thống điều khiển hằng ngày, như ra lệnh cho nó giám sát khi đi ra khỏi nhà hoặc trước khi đi ngủ, ra lịnh cho nó ngưng giám sát khi đi về nhà, hoặc ra lệnh cho nó giám sát từng khu vực nào đó trong nhà mà thôi, hoặc để tắt chuông/còi sau khi báo động,… Có thể có loại vô tuyến hoặc hữu tuyến.