Kim thu sét DETAKOM-A5Kim thu sét DETAKOM

KIỂM NGHIỆM:

            + Tiêu chuẩn EN 50614-1 (Germany) & NFC 17-102 (France)

            + Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2000

KHU VỰC BẢO VỆ

Được tính toán dựa theo tiêu chuẩn NF C 17 102 của Pháp, cụ thể như sau:

  + Bảo vệ cấp I: D=79m (bảo vệ an toàn nhất)

  + Bảo vệ cấp II:D=97m (bảo vệ an toàn)

  + Bảo vệ cấp III: D=107m (bảo vệ thông dụng